Časté dotazy týkající se CEE Specialty s.r.o. 

Je CEE Specialty pojišťovna? 

 • Ne, CEE Specialty není pojišťovna, nýbrž underwriting agency, resp. MGA. Z pohledu české legislativy MGA spadá do kategorie samostatných zprostředkovatelů dle zákona o distribuci pojištění a zajištění. 

Co je to ta MGA? 

 • MGA je zkratka z anglického „managing general agent“ a jedná se o zvláštní druh pojišťovacího agenta, kterému byla udělena pojišťovací pravomoc (tzv. „binding authority“, česky „upisovací autorita“) a může sjednávat pojistné smlouvy a vykonávat další související činnosti jménem a na účet pojišťovny, která upisovací autoritu udělila.

Je CEE Specialty česká nebo zahraniční společností? 

Kdo je vlastníkem CEE Specialty? 

 • 100 % vlastníkem je CEE Holdings S.A. se sídlem v Lucembursku, který je vlastněn fondem Royalton Capital Investors II mezi jehož investory patří Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) a Evropský investiční fond (EIF). CEE Speciality je sesterskou společností pojišťovny CEE Insurance & Reinsurance S.A., která na českém pojistném trhu působí od roku 2017. 

Je CEE Specialty jako pojišťovací zprostředkovatel konkurencí pojišťovacím makléřům?

 • Ne, naopak CEE Specialty sjednává pojištění právě prostřednictvím pojišťovacích makléřů. V tomto ohledu se chová stejně jako jiné pojišťovny s tím rozdílem, že pro CEE Specialty jsou pojišťovací makléři jediným a výhradním distribučním kanálem. 

Pro které pojišťovny může CEE Specialty sjednávat pojištění? 

Pojištění sjednáváme pro velké a renomované mezinárodní pojistitele; konkrétně:

 • Argo Global SE - rating A (Excellent) od A.M. Best / mateřská společnost Argo Group International Holdings Ltd. Je kótovaná na newyorské burze cenných papírů. 
 • HDI Global Specialty SE (švédská pobočka) – rating A+ od Standard & Poor´s a A (Stabilní výhled) od A.M. Best / jedná se o joint venture společnost založenou společnostmi Hannover Re a HDI Global SE. 

Mohou pojišťovny, pro které CEE Specialty sjednává pojištění, působit v ČR? 

 • Ano mohou a jsou uvedeny v seznamu zahraničních pojišťoven a poboček pojišťoven poskytujících přeshraniční služby v ČR vedeném ČNB. 

Komu hradí klient (pojistník) či inkasující makléř pojistné za sjednané pojistné smlouvy prostřednictvím CEE Specialty  

 • Pojistné se uhradí na účet CEE Specialty, která má založené samostatné účty pro jednotlivé partnerské pojišťovny a pro jednotlivé druhy pojištění. CEE Specialty následně přeposílá vybrané pojistné každý měsíc na účty zahraničních partnerských pojišťoven. 

U zahraničních pojišťoven je obvyklé, že uplatňují relativně vysoké minimální pojistné. Platí to i v případě nabídky pojištění přes CEE Specialty? 

 • Ne, u nás žádné minimální pojistné nemáme.

V jakém jazyce jsou u CEE Specialty pojistné smlouvy a nabídky pojištění? 

 • Pojistné smlouvy a nabídky pojištění jsou samozřejmě v češtině. Na žádost klienta či makléře ale můžeme připravit česko-anglické znění. Pojistné smlouvy na Marine a Cargo pojištění je standardně v angličtině.

Jaké druhy pojištění nabízíte? 

 • V současnosti CEE Specialty nabízí všechny druhy odpovědnostních pojištění (obecná, produktová, profesní vč. IT a zdravotnických zařízení, D&O) a pojištění lodí. Během února 2020 začneme nabízet také pojištění majetku, stavebně-montážní pojištění, pojištění přepravy a pojištění kybernetických rizik. 

Nabízíte i pojištění pro retailové zákazníky (fyzické osoby)? 

 • Ne, CEE Specialty sjednává pojištění výhradně pro podnikatelské subjekty (vč. živnostníků).  

Jak se se budou řešit pojistné události? 

 • Pojistné události pro naše partnerské pojišťovny bude řešit v České republice nezávislá společnost CONTIN s.r.o., která má licenci pro výkon činnosti samostatného likvidátora pojistných událostí. U pojištění lodí má CEE Specialty oprávnění řešit pojistné události samostatně. 

Co když budu mít na CEE Specialty stížnost? 

 • Zákazníci, pojištění nebo jiné oprávněné osoby mohou případné stížnosti zasílat v písemné podobě na adresu sídla CEE Specialty. Stížnost bude vyřízena pracovníkem, který je nadřízený pracovníku, který pojištění sjednal či vyřizoval záležitost, která je předmětem stížnosti. Stížnost bude vyřízena ve lhůtě 30 dnů od data obdržení. V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti je možné se obrátit na Českou národní banku, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, která je orgánem dohledu nad pojišťovnictvím v České republice. Pro případné spory jsou příslušné soudy v České republice.